zadzwoń 32 212 70 61

Rodzina na swoim

SKORZYSTAJ Z RZĄDOWEGO PROGRAMU "RODZINA NA SWOIM"

Informacje o produkcie wynikające z Ustawy:

Podstawy prawne Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr. 183, poz. 1354) zmieniona Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr. 136, poz. 955) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 223, poz. 1465). Ustawa określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielanych dopłatach (Dz. U. Nr. 221, poz. 1618)

KTO MOŻE UZYSKAĆ KREDYT?

 • rodziny (oboje małżonkowie)
 • osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:
  • małoletnie dziecko
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny
  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach

Pod warunkiem, że żadna z tych osób nie jest lub nie była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego, tj. udzielonego na warunkach określonych w wymienionej ustawie.

Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych docelowy kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredytobiorcy.

Wnioskodawcy nie mogą być:

 • właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • osobami, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • najemcami lokalu mieszkalnego.

Z dopłat mogą skorzystać osoby (będące nejemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego), które w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego, zobowiążą się pisemnie do:

 • wypowiedzenia członkowska w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa
 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

KREDYTODAWCY

Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, które podpiszą w tej sprawie umowę z BGK. Do instytucji ustawowo upoważnionych zalicza się:

 • banki
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe

CHARAKTERYSTYKA KREDYTU

 • Kredyt z dopłatami jest udzielany tylko w walucie polskiej.
 • Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat.
 • dopłaty stanowią 50% kwoty odsetek kredytu
 • o kredyt mogą się ubiegać osoby bez zdolności kredytowej pod warunkiem, że najbliższy krewny (dziecko, wnuk, rodzic, dziadek, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie), którzy posiadają zdolność kredytową podpisze umowę z bankiem udzielającym takich pożyczek na swoje nazwisko
 • Wartość dopłaty w wypadku kredytu na 200 tys. zł na 20 lat może wynieść nawet 100 tys. zł.
 • Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.
 • Spłata kredytu odbywać się będzie wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

CELE OBJĘTE KREDYTEM

Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek kredytobiorców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
 • budowę domu jednorodzinnego
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

USTAWOWE WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU

 • Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.
 • Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
 • Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem współczynnika 1,4.
 • Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP.
 • cena zakupu mieszkania nie przekracza wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalonego dla KATOWIC w wysokości 5.088,30 zł brutto.

Zapytaj nas o możliwość otrzymania rabatu w ramach programu "Rodzina na Swoim"

Dodatkowe informacje

Program Rodzina na Swoim został wprowadzony na mocy ustawy z 8 września 2006 roku o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Bankowi Gospodarstwa Krajowego powierzono zadanie wypłacania ze środków budżetowych dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.